واحدهای پذیرایی قم

ردیف

نام واحد

آدرس

۱

 واحد خدماتی رفاهی کچوئی

کیلومتر ۴ جاده اراک – لاین رفت

۲

واحد خدماتی رفاهی البرزی

کیلومتر ۵ جاده اراک – لاین رفت

۳

واحد خدماتی رفاهی حاج علی نظری

کیلومتر ۵ جاده اراک – لاین رفت

۴

واحد خدماتی رفاهی طباطبائی

کیلومتر ۵ جاده اراک- لاین رفت

۵

واحد خدماتی رفاهی محمد

کیلومتر ۵ جاده اراک-  لاین رفت

۶

واحد خدماتی رفاهی خرم

کیلومتر۶جادهاراک-لاینرفت

۷

واحد خدماتی رفاهی  حاج داود

کیلو متر ۶ جاده اراک- لاین رفت

۸

واحد خدماتی رفاهی امید بخدا

کیلومتر ۶ جاده اراک – لاین رفت

۹

واحد خدماتی رفاهی  مروارید

کیلومتر ۲۰جاده اراک -لاین رفت

۱۰

واحد خدماتی رفاهی مهدی

کیلومتر ۲۰جاده اراک مجتمع الماس فاز۱- لاین رفت

۱۱

واحدخدماتی رفاهی ایدا

کیلومتر ۲۰جاده ارک مجتمع الماس فاز۲- لاین رفت

۱۲

واحد خدماتی رفاهی میلاد

کیلومتر ۲۰جادهاراکمجتمعالماسفاز۳- لاین رفت

۱۳

واحد خدماتی  رفاهی رویال

کیلومتر ۲۰جاده اراک مجتمع الماس  فاز۵- لاین رفت

۱۴

واحدخدماتی رفاهی قصر

کیلومتر ۲۰جادهاراکمجتمعالماسفاز۴- لاین رفت

۱۵

واحد خدماتی رفاهی  محمد

کیلومتر ۲۰ جاده اراک مجتمع الماس فاز۶- لاین رفت

۱۶

واحد خدماتی رفاهی سجاد

کیلومتر ۲۵ جاده اراک طرلاب- لاین رفت

۱۷

واحد خدماتی رفاهی غزال کوثر

کیلومتر ۲۵ جاده اراک طرلاب- لاین رفت

۱۸

واحد خدماتی رفاهی حلوایی

کیلومتر ۲۵جاده اراک طرلاب- لاین رفت

۱۹

واحد خدماتی رفاهی زعفرانی

کیلومتر۲۵اراک طرلاب- لاین رفت

۲۰

واحد خدماتی رفاهی سالار

کیلومتر ۲۵ جاده اراک  طرلاب- لاین رفت

۲۱

واحدخدماتی رفاهی ارگ

کیلومتر۲۵جادهاراکطرلاب-لاین رفت

۲۲

واحد خدماتی رفاهی علی

کیلومتر ۲۸جاده اراک – لاین برگشت

۲۳

واحدخدماتی رفاهی مجید

کیلومتر ۲۶ جاده اراک لاین برگشت

۲۴

واحد خدماتی رفاهی عدالت فرد

کیلومتر۲۵ جاده اراک  طرلاب- لاین برگشت

۲۵

واحد خدماتی رفاهی

کیلومتر ۸ جاده اراک  لاین برگشت

۲۶

واحد خدماتی رفاهی دوستان

کیلومتر ۷ جاده اراک- لاین برگشت

۲۷

واحدخدماتی رفاهی توحید

کیلومتر ۷ جاده اراک- لاین برگشت

۲۸

واحد خدماتی رفاهی سیمرغ

کیلومتر ۶ جاده اراک- لاین برگشت

۲۹

واحد خدماتی رفاهی محمد

کیلومتر۶ جاده اراک– لاین برگشت

۳۰

واحد خدماتی رفاهی حسینی

کیلومتر ۷ جاده اراک-لاین برگشت

۳۱

سفره خانه باغ صبا

۴۵متری صدوق- خ بوعلی سینا پلاک ۱۳

۳۲

سفره خانه یاد ایام

آب انبار بازار کهنه پلاک ۲۶۴

۳۳

سفره خانه عقیق

خ سمیه بین کوچه ۱۰-۱۲

۳۴

سفره خانه سنتی ایلیا

شهر قنوات – روبروی پمپ بنزین

۳۵

سفره خانه سنتی ایران زمین

بلوار غدیر بعد از دور برگردان پردسیان سمت راست

۳۶

سفره خانه شبستان

میدان ۷۲ تن پارک لاله

۳۷

رستوران عمو حسن

کیلومتر۲۵جاده اراک طرلاب- لاین رفت

۳۸

رستوران ماهان

سلفچگان منطقه ویژه اقتصادی

۳۹

رستوران شکوفه

سلفچگان جنب میدان

۴۰

رستوران حقیقت

سلفچگان نرسیده به پمپ بنزین- لاین رفت

۴۱

رستوران ناصر

کیلومتر ۸ جاده اراک لاین رفت

۴۲

رستوران گل مریم

خلجستان جاده تفرش روستای میدانک مقابل پمپ بنزین

۴۳

رستوران البرز

بلوارامین نبش ک ۴۷

۴۴

رستوران دامداران

 داخل شهرک دامشهر

۴۵

رستوران سه کاج

جاده قدیم اصفهان جنب پمپ بنزین علی آباد نیزار

۴۶

رستوران یاس آذری

جاده قدیم قم- اصفهان سه راهی نیزار

۴۷

رستوران ارمغان

کیلومتر ۱۵جاده قدیم قم – تهران – لاین برگشت

۴۸

رستوران سنتی نخل

کیلومتر۸ جاده قدیم کاشان- لاین رفت

۴۹

رستوران نبش شکوهیه

کیلو متر ۶ جاده قدیم قم-تهران – نبش شکوهیه

۵۰

رستوران کوشک نصرت

کیلومتر ۵۰ جاده قدیم قم – تهران – لاین برگشت

۵۱

رستوران گلستان

کیلومتر ۳۰جاده قدیم قم – تهران – لاین رفت

۵۲

رستوران شکوهیه

کیلومتر ۱۲ جاده قدیم قم – تهران- داخل شهرک

۵۳

رستوران صحرا

کیلومتر ۴۵جاده قدیم قم – تهران- لاین رفت

۵۴

رستوران مرکزی

کیلومتر ۴۰جاده قدیم قم-تهران-لاین برگشت

۵۵

رستوران  بهاران

کیلومتر ۲۰جاده قدیم قم-تهران-لاین برگشت

۵۶

رستوران متقی

کیلومتر۴۰جاده فدیم قم- تهران-لاین برگشت

۵۷

رستوران حضرتی

شهر سلفچگان قبل از میدان- لاین رفت

۵۸

رستوران گل یاس

جمکران مجتمع ۱۵شعبان زیر زمین پ ۱۷۴

۵۹

رستوران گل نرگس

جمکران مجتمع ۱۵ شعبان زیر زمین پ۱۴۵

۶۰

رستوران امیر آباد

کیلو متر۵۵ جاده قدیم قم -تهران بعد از پاسگاه کوشک نصرت

۶۱

چلوکبابی گل فیروز آباد

سلفچگان کیلومتر ۵ جاده قدیم ساوه سمت چپ

۶۲

چلو کبابی دامداران

کیلو متر ۱۳جاده ساوه- دامشهر روبه روی پاسگاه

۶۳

چلو کبابی بهتری

کیلومتر ۴۰جاده قدیم  قم-تهران- لاین رفت

۶۴

چلو کبابی صداقت

جعفریه کمربندی شهید بهشتی پ۴۸۱

۶۵

چلو کبابی علی آباد

کیلو متر ۵۵ جاده قدیم قم- تهران – لاین برگشت

۶۶

چلوکبابی فخاری

جاده قدیم کاشان روستای لنگرود- لاین رفت

۶۷

پذیرایی گلستان

روستای ورجان- لاین رفت

۶۸

پذیرایی فراهانی

سلفچگان نرسیده به میدان سمت چپ- لاین برگشت

۶۹

ساندویج مهدی

قم جمکران مجتمع ۱۵ شعبان طبقه همکف پ ۹۳

۷۰

ساندویچ سبز

سلفجگان نرسیده به پمپ بنزین جنب بانک کشاورزی

۷۱

سا ندویچ موعود

جمکران مجتمع ۱۵ شعبان پ۱۳۳

۷۲

ساندویچ گل مریم

جمکران مجتمع ۱۵ شعبان –زیر زمین

۷۳

ساندویچ یاس

سلفچگان جنب بانک کشاورزی- لاین رفت

۷۴

ساندویچ ممتاز

سلفچگان نرسیده به پمپ بنزین- لاین رفت

۷۵

پارک بازی بوستان هاشمی

انتهای ۷۵ متری عماریاسر بوستان هاشمی

۷۶

پارک بازی بوستان نرگس

۴۵ متری صدوق بوستان نرگس

۷۷

پارک کوهستان

شهر کهک روستای میم مقابل کشتی آبی

۷۸

واحد خدماتی امیرکبیر

عوارضی جاده کاشان

۷۹

واحد خدماتی ساران

بعد از عوارضی قم – تهران

۸۰

واحد خدماتی مهدی

جاده اراک لاین برگشت حنب استخر نیک اندیش

۸۱

سفره خانه سنتی خاطره جاوید

کیلو متر ۲۰ قدیم اصفهان بعد از روستای طایقان

۸۲

واحد خدماتی یاسر

کیلو متر ۶ جاده اراک لاین برگشت

۸۳

واحد خدماتی رفاهی کلبه

جنب عوارضی قم- کاشان

۸۴

سفره خانه سنتی باغچه خان

بلوار امین- کوجه ۱۰- پلاک ۷

۸۵

سفره خانه سنتی الف

بلوارامین –میدان ایرانمرینوس

۸۶

رستوران زعفرانیه

ج پردیسان –ورجان

۸۷

سفره خانه خان سالار

۴۵متری صدوق نبش فلکه میرقیصری

۸۸

سفره خانه طلوع

اتوبان قم – کاشان کیلومتر ۳۰ لاین برگشت

۸۹

سفره خانه کلبه کاه گلی

بخش کهک بین روستای قباد بزن و میم

۹۰

واحد خدماتی سپیده سحر

کیلو متر ۶ جاده اراک لاین برگشت

۹۱

مجتمع خضراء

شهرک امام خمینی میدان ایثار – ایثار ۱۱

۹۲

رستوران اکبر جوجه

جاده اراک کیلومتر ۶ لاین برگشت

۹۳

سفره خانه ایلیا

شهر قنوات – روبروی پمپ بنزین