هتل های قم

لیست هتل های استان قم را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. پیش شماره استان قم 025 می باشد.

نام هتل

ستاره

تلفن

بازدید آنلاین

خورشید

****

۳۶۵۰۰۰۴۰-۵۰

مشاهده وب سایت

قم

****

۳۷۷۱۹۲۰۸-۱۵

مشاهده وب سایت

کریمه

****

۳۷۸۴۰۶۱۱

مشاهده وب سایت

المپیک

****

۳۷۸۳۱۸۸۱-۷

مشاهده وب سایت

استقلال

***

۳۷۷۰۲۰۲۶

مشاهده وب سایت

ارم

**

۳۷۷۴۴۰۹۰-۹۱

مشاهده وب سایت

سلام

**

۳۷۸۳۸۷۰۱-۳

مشاهده وب سایت

آریا

**

۳۷۷۴۸۴۵۰

مشاهده وب سایت

شقایق

*

۳۶۵۰۰۶۳۳

مشاهده وب سایت

جمیل

۳۷۷۱۶۱۷۱

مشاهده وب سایت

پارسیا

****

۳۲۶۰۳۰۵۰

صادقیه

۳۷۷۴۰۱۰۰

الزهرا

***

۳۷۷۴۴۰۰۴

لاله

***

۳۷۸۳۸۳۰۰-۱

پاسارگاد

**

۳۷۶۰۷۳۰۶

رز

**

۳۶۶۰۲۵۵۰

کوثر

**

۳۶۵۰۱۲۸۲-۶

مروارید

**

۳۶۵۰۰۹۶۰

النبی

**

۳۷۷۴۴۲۷۰

آبشار

*

۳۶۵۰۰۶۴۸-۸۸

بی بی

*

۳۶۵۰۰۳۲۴

سفیر

*

۳۶۵۰۰۲۴۱

زیتون

*

۳۷۷۱۷۲۴۶-۷

امیرکبیر

*

۳۶۵۰۰۲۰۱

معراج

*

۳۷۷۴۳۱۰۳

جواد الئمه

*

۳۶۵۰۰۷۴۳

میثاق

۳۶۵۰۰۹۶۳

ذوی القربی

۳۶۶۳۴۸۴۸